منوی اصلی


تقویم همایش ها
آخرین مهلت ثبت نام 10 آبان 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آبان 1402
تاریخ برگزاری 24آبان 1402
برگزارکننده دانشگاه ولایت


آخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 بهمن 1401
تاریخ برگزاری 1401/12/03
برگزارکننده

آخرین مهلت ثبت نام 10 آبان 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آبان 1402
تاریخ برگزاری 24آبان 1402
برگزارکننده دانشگاه ولایت
آخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 بهمن 1401
تاریخ برگزاری 1401/12/03
برگزارکننده

دانشگاه ولایت