منوی اصلی


تقویم همایش هاآخرین مهلت ثبت نام 20 بهمن 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 بهمن 1402
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه ولایت


آخرین مهلت ثبت نام 24 آبان 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 24 آبان 1402
تاریخ برگزاری 24آبان 1402
برگزارکننده دانشگاه ولایت


آخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 بهمن 1401
تاریخ برگزاری 1401/12/03
برگزارکننده

آخرین مهلت ثبت نام 20 بهمن 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 بهمن 1402
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه ولایت
آخرین مهلت ثبت نام 24 آبان 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 24 آبان 1402
تاریخ برگزاری 24آبان 1402
برگزارکننده دانشگاه ولایت


آخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 بهمن 1401
تاریخ برگزاری 1401/12/03
برگزارکننده

دانشگاه ولایت